Warning: Illegal string offset 'before' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 330

Warning: Illegal string offset 'snippet_1' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 448

Warning: Illegal string offset 'snippet_1' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 450

Warning: Illegal string offset 'snippet_2' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 448

Warning: Illegal string offset 'snippet_2' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 450

Warning: Illegal string offset 'snippet_3' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 448

Warning: Illegal string offset 'snippet_3' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 450

Warning: Illegal string offset 'snippet_4' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 448

Warning: Illegal string offset 'snippet_4' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 450

Warning: Illegal string offset 'snippet_5' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 448

Warning: Illegal string offset 'snippet_5' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 450

Warning: Illegal string offset 'after' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 340

Warning: Illegal string offset 'snippet_1' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 448

Warning: Illegal string offset 'snippet_1' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 450

Warning: Illegal string offset 'snippet_2' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 448

Warning: Illegal string offset 'snippet_2' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 450

Warning: Illegal string offset 'snippet_3' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 448

Warning: Illegal string offset 'snippet_3' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 450

Warning: Illegal string offset 'snippet_4' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 448

Warning: Illegal string offset 'snippet_4' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 450

Warning: Illegal string offset 'snippet_5' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 448

Warning: Illegal string offset 'snippet_5' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 450

Üst Kattan Su Ak?yor Nereye ?ikayet Edilir ?Ço?u zaman özellikle eskiyen su tesisat? nedeni ile ya?anan sorunlar aras?nda üst kattan gelen su sorunu yer almaktad?r. S?z?nt? olu?mas? durumunda bunun pek çok farkl? nedeni olabilece?i için öncelikle kom?unuzu uyarman?z gerekir. Ayr?ca bu durumda üst kattan su ak?yor nereye ?ikayet edilir? Diye dü?ünüyorsan?z bu konumuzda sizlere sundu?umuz hizmetlerimizden yararlanmak ad?na bizlere ula?arak tesisatta olu?an s?z?nt?n?n bulunmas?n? talep edebilirsiniz.

7/24 destek hatt?m?zdan bizlere ula?arak bu ?ekilde yard?m alabilirsiniz. Adresinde gelen ekibimiz k?rmadan yapaca?? kontroller sayesinde s?z?nt?n?n olu?tu?u noktay? belirleyerek bu ?ekilde ekstra masraflar olmadan durumun çözülmesini sa?lamaktad?r.

S?z?nt? Nas?l Tespit Edilir?

Kullanm?? oldu?umuz son sistem teknolojiye sahip cihazlar?m?z ile kurmaya gerek kalmadan tesisat içerisinde olu?an s?z?nt?n?n bulundu?u noktay? belirleyerek bu ?ekilde daha h?zl? i?lem yap?lmas?n? sa?lamaktay?z. Kameral? cihazlar veya dinleme cihazlar? ile profesyonel bir ?ekilde yapt???m?z çal??malar sayesinde özellikle k?sa zamanda duruma müdahale edilmesi noktas?nda etkili olmaktay?z.

Adresinize gelecek ekibimiz su s?z?nt?s? bulma konusunda yeterli bilgi ve deneyime sahip oldu?undan daha k?sa zamanda sorunun çözülmesi için çal??maktad?r. Üst kat?n?zdan gelen s?z?nt? nedeni ile evinizde sa?l?ks?z bir ortam olu?mas? veya hal? ve mobilyalar?n?z?n su içinde kalmas? durumu söz konusu oldu?undan özellikle yap?lacak i?lemlerin daha k?sa sürede sonuç vermesi ya?anan sorunda k?sa zamanda kurtulman?za yard?mc? olmaktad?r.

Su S?z?nt?s?n?n Nedenleri Nelerdir?

Su s?z?nt?s? eski yap?larda oldu?u gibi kalitesiz malzeme Kullan?lmas? durumunda yeni yap?larda da olu?abilir. Bu nedenle pek çok farkl? nedenden dolay? ortaya ç?kabilecek olan bu soruna kar?? önlem al?nmas? gerekir. Su s?z?nt?s?;

  • Eski yap?larda eskiyen tesisat olmas? durumunda,Su Borusu Patla??
  • Tesisatta kullan?lan malzemelerin eski veya kalitesiz olmas? durumunda,
  • Tesisat?n bak?m ve onar?m?n?n zaman?nda yap?lmamas? durumunda,
  • Tesisata zarar verecek herhangi bir i?lem yap?lmas? durumunda ortaya ç?kabilir.

Bu nedenle özellikle tesisat?n iyi olmas? bu tarz sorunlar ya?anmamas? noktas?nda etkili olaca??ndan ilk a?amada yap?lan tesisat?n kontrolünün sa?lanmas? ve kaliteli malzemeler ile uzun süre dayan?kl? olacak ?ekilde yap?lmas? gerekir.

Su S?z?nt?s? Nas?l Onar?l?r?

Evinizde su s?z?nt?s? problemi olmas? durumunda firmam?z ile görü?me yaparak bu ?ekilde hizmet talep edebilirsiniz. ?stanbul Anadolu ve Avrupa yakas?nda hizmet verme firmam?z bu alandaki taleplerinizi kar??lamak ad?na yeterli kapasite ile çal??malar?n? sürdürmektedir. Deneyimli ekibimiz adresinize geldi?i durumda gerekli kontrolleri kameral? veya dinleme sistemine sahip olan cihazlar ile yapmaktad?r.

?lk a?amada s?z?nt?n?n oldu?u nokta belirlenerek bu ?ekilde yaln?zca o nokta üzerinde çal??ma yap?lmaktad?r. Fazladan alan k?rmaya gerek kalmadan yaln?zca s?z?nt?n?n oldu?u alana müdahale edilerek bu ?ekilde sorunun daha k?sa süre içerisinde tamamlanmas? sa?lanmaktad?r. Ustalar taraf?ndan s?z?nt?n?n olu?tu?u noktadaki tesisat borular? yenilenerek bu sayede s?z?nt? sorununun çözülmesi sa?lanm?? olunur.

Su S?z?nt? Tamir Fiyatlar?

Üst kat?n?zda veya kendi kat?n?zda olu?an s?z?nt? hem sizi hem de kom?ular?n?z? rahats?z edebilir. Bu nedenle bu durumun düzeltilmesi için öncelikle su s?z?nt?s? hangi noktada ise onun bulunmas? gerekir. S?z?nt?n?n oldu?u noktan?n belirlenmesinin ard?ndan ustalar taraf?ndan yap?lan çal??ma ile sorunun giderilmesi sa?lanarak di?er alanlarda s?z?nt? olup olmad???ndan emin olunmaktad?r.

Firmam?z mü?teri memnuniyetini sa?lamak ad?na yapm?? oldu?u çal??malarda her zaman mü?teri odakl? olarak hizmet vermektedir. Ayn? zamanda belirlemi? oldu?umuz uygun fiyat seçenekleri de daha kaliteli hizmet almak isteyenlerin uygun fiyatlar ile sonuç almas?n? sa?lamaktad?r. ??imiz verdi?i sorumluluklar?n bilincinde olarak bu alanda sizlere kaliteli hizmet sunmaya devam ediyoruz. Hizmetlerimiz Hakk?nda daha fazla bilgi için su kaça?? bulma yaz?m?z? inceleyebilirsiniz.

Yorumlar 0

Hemen Yorum Yapın

Ad Soyad:
E-Posta adresi:
Yorum: