Warning: Illegal string offset 'before' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 330

Warning: Illegal string offset 'snippet_1' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 448

Warning: Illegal string offset 'snippet_1' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 450

Warning: Illegal string offset 'snippet_2' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 448

Warning: Illegal string offset 'snippet_2' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 450

Warning: Illegal string offset 'snippet_3' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 448

Warning: Illegal string offset 'snippet_3' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 450

Warning: Illegal string offset 'snippet_4' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 448

Warning: Illegal string offset 'snippet_4' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 450

Warning: Illegal string offset 'snippet_5' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 448

Warning: Illegal string offset 'snippet_5' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 450

Warning: Illegal string offset 'after' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 340

Warning: Illegal string offset 'snippet_1' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 448

Warning: Illegal string offset 'snippet_1' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 450

Warning: Illegal string offset 'snippet_2' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 448

Warning: Illegal string offset 'snippet_2' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 450

Warning: Illegal string offset 'snippet_3' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 448

Warning: Illegal string offset 'snippet_3' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 450

Warning: Illegal string offset 'snippet_4' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 448

Warning: Illegal string offset 'snippet_4' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 450

Warning: Illegal string offset 'snippet_5' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 448

Warning: Illegal string offset 'snippet_5' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 450

Su kaçaklar? modern yap?lar?n en çok kar??la?t??? yap?sal problemlerin belki de ba??nda gelen problemlerdir. Özellikle demir su tesisat?na sahip yap?larda beli bir süre sonra kaç?n?lmaz olarak ortaya ç?kan su kaça?? problemleridir. Plastik tesisata sahip yap?larda s?kça kar??la??lma ihtimali olan sorunlardand?r. Zira her ne kadar paslanma neticesinde korozyona u?ram?yor olsa da, özellikle ba?lant? noktalar?nda meydana gelen kopmalar neticesinde, plastik su tesisatlar?nda da kaçaklar olu?abilmektedir. Ümraniye Su Kaça?? Tespiti i?lemleriniz için bizimle ileti?ime geçmeden karar vermeyiniz. Sizlere en uygun çözümleri üretmek için hizmetinizde olan uzman ekibimizin sorununuzu gidermek sunaca?? üstün kalite standartlar?ndaki hizmetlerimizden faydalanarak h?zl? ve etkili çözümlere sahip olabilirsiniz.

Ümraniye Su Kaça?? Tespiti i?lemleriniz için klasik yöntemleri tercih etmeyiniz. Sadece su tesisat? onar?m? üzerinde uzman tesisatç?lar veya in?aat firmalar?n?n soruna etkin müdahale edebilmesi mümkün de?ildir. Zira su kaça?? tespiti kapsaml? bir süreçtir ve konu üzerinde deneyimli ki?i ve kurulu? taraf?ndan sunulmalar? büyük önem arz etmektedir. Zira deneyimsiz ki?i ve i?letmeler deneme yan?lma yöntemi ile yakla?abilir ve bu sebeple yap?n?zda ciddi problemler ortaya ç?kmas?na sebep olabilir. Zira su kaça??n? tespit etmek oldukça zordur. Her kadar tamirat? oldukça basit olsa da, tespiti zor olan bu süreci deneyerek bulmaya çal??an ustalar?n tesisat boyunca onlarca noktay? k?rarak büyük hasarlara neden olduklar? da, üzücü ancak gerçektir. Elbette tesisat ustalar?n?n konu üzerinde belli düzeyde uzmanl?klar? vard?r. Ancak firmam?z?n Ümraniye Su Kaça?? Tespiti hizmetleri kapsam?nda sundu?u hizmet, tesisat ustal???n?n hayli ilerisinde, ileri teknoloji ve ileri düzey uzmanl?k bar?nd?ran bir süreçtir.

Firmam?z su kaçaklar?n? s?va alt?ndaki frekanslar? ölçerek tespit etmektedir. Tesisat rotas?n? tespit ettikten sonra, sahip oldu?umuz donan?m?n da yard?m?yla tesisat?n hangi noktas?n?n kaçak verdi?iniz sonik testlerle tespit ederiz. Bu sayede Ümraniye Su Kaça?? Tespiti i?lemleriniz s?ras?nda duvarlar?n?zda onlarca k?r?kla muhatap olma ihtimaliniz olmaz. Elbette belli noktalarda k?r?lmalar olacakt?r, ancak bu k?r?lmalar soruna müdahale etmek için zorunlu olanlardan fazlas? asla olmayacakt?r. Uzman personelimiz maliyetlerinizi en aza indirip, en h?zl? ?ekilde sorunu çözmek için azami çabay? sarf edecektir.

Adem Yavuz Mahallesi, Alt?n?ehir Mahallesi, Arma?an Evler Mahallesi, A?a?? Dudullu Mahallesi, Atakent Mahallesi, Atatürk Mahallesi, Cemil Meriç Mahallesi, Çakmak Mahallesi, Çaml?k Mahallesi, Dumlup?nar Mahallesi, Elmal?kent Mahallesi, Esenevler Mahallesi, Esenkent Mahallesi, Esen?ehir Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Hekimba?? Mahallesi, Huzur Mahallesi, Ihlamurkuyu Mahallesi, ?nk?lap Mahallesi, ?stiklal Mahallesi, Kaz?m Karabekir Mahallesi, Madenler Mahallesi, Mehmet Akif Mahallesi, Nam?k Kemal Mahallesi, Necip Faz?l Mahallesi, Parseller Mahallesi, Saray Mahallesi, Site Mahallesi, ?erifali Mahallesi, Tantavi Mahallesi, Tatl?su Mahallesi, Tepeüstü Mahallesi, Topa?ac? Mahallesi, Yaman Evler Mahallesi ve Yukar? Dudullu Mahallesi olmak üzere toplamda 35 mahallesine hizmet vermekteyiz.

Yorumlar 1

Hemen Yorum Yapın

Ad Soyad:
E-Posta adresi:
Yorum: