Warning: Illegal string offset 'before' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 330

Warning: Illegal string offset 'snippet_1' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 448

Warning: Illegal string offset 'snippet_1' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 450

Warning: Illegal string offset 'snippet_2' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 448

Warning: Illegal string offset 'snippet_2' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 450

Warning: Illegal string offset 'snippet_3' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 448

Warning: Illegal string offset 'snippet_3' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 450

Warning: Illegal string offset 'snippet_4' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 448

Warning: Illegal string offset 'snippet_4' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 450

Warning: Illegal string offset 'snippet_5' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 448

Warning: Illegal string offset 'snippet_5' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 450

Warning: Illegal string offset 'after' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 340

Warning: Illegal string offset 'snippet_1' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 448

Warning: Illegal string offset 'snippet_1' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 450

Warning: Illegal string offset 'snippet_2' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 448

Warning: Illegal string offset 'snippet_2' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 450

Warning: Illegal string offset 'snippet_3' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 448

Warning: Illegal string offset 'snippet_3' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 450

Warning: Illegal string offset 'snippet_4' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 448

Warning: Illegal string offset 'snippet_4' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 450

Warning: Illegal string offset 'snippet_5' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 448

Warning: Illegal string offset 'snippet_5' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 450

Tuzla T?kan?kl?k AçmaEvlerimizde ki gider borular?n?n t?kanmalar? zaman zaman kötü sonuçlar getirebiliyor. Genellikle t?kanmakta olan borular tuvalet gider borular? olmaktad?r. Bu gider borular?n?n t?kanmas?na ise; içerisine at?lan ka??t ya da ?slan peçeteler, tesisat?n dö?enmesi s?ras?nda ustalar?n çe?itli boru dö?eme hatalar? sonras?n da olu?an yanl?? e?im gibi birden fazla hata bu konunun ana maddeleri olabilir. Peçetelerin tuvalet giderine at?lmas? demek, bu peçetelerden kurtulmak anlam?na gelmez. Çünkü tuvalet giderine at?lm?? olan peçeteler zaman içerisinde pima? borular?n?n içine yap???r ve yap??arak biriken peçete at?klar? giderler içerisinde t?kanma olmas?na sebep olur. Söz konusu t?kal? gider borusu e?er mutfak giderlerinde ise; ya?l? olan yemek at?klar? ve çe?itli ufak taneciklerden olan fakat yap??kan madde içeren cisimlerden olu?maktad?r. At?lan veya dökülen ya?lar ve ya?l? yemek kal?nt?lar? zamanla bu borular içerisinde belirli ya? katmanlar? olu?turur. Bunun neticesinde ise katman?n olu?turdu?u t?kan?kl?klar ortaya ç?kar.

Baz? tesisat borular? dard?r ve çap yönünden büyük olan nesneler bu borularda tak?l? kalarak giderlerin t?kanmas?na neden olur. Bu tür t?kanma sorunlar?nda ise gider borular?n? açmak ve gerekli i?lemleri uygulamak söz konusudur. E?er t?kanma sorunu olu?an boru tuvalet veya mutfak borular?nda ise çe?itli kimyasal maddeler ve s?cak su yard?m? ile çok a??r? kullanmadan açabilmek mümkündür. Fakat her seferinde bu kimyasallar? ve s?cak suyu kullanarak t?kanan borular? açmak zamanla gider borular?na çok ciddi zararlar verebilir. Bu durum sonucunda ekstra masraf yapman?z gerekir. Di?er bir alternatif yöntem ise k?rma yöntemi olmaktad?r. Bu yöntem bir hayli zor ve bir nevi i?kence çektiren konu bar?nd?r?r. Çünkü gider borusunda olu?an t?kan?kl??? bulabilmek için tek tek borular? takip ederek k?rma i?lemlerinin yap?lmas? gerekir.

Daha sonras?nda ise t?kan?k olan borunun bulunmas? sonucunda tekrar borular? yenilemek zorunda kal?n?r. Bu durum ise hem yorucu hemde bir hayli masrafl? olmaktad?r. Fakat art?k bu tür yöntemler kendisini daha teknolojik yöntemlere b?rakmaktad?r. Tuzla t?kan?kl?k açma firmam?z sizlere bu konularda en iyi ve en sa?lam hizmeti vermektedir. Bünyemizde çal??an ustalar?n hepsi bu konu hakk?n bir çok bilgiye sahip olmaktad?r. Ayr?ca son dönemler de robotlar sayesinde yard?m al?narak da bu i? çok daha kolay bir hale gelmektedir. E?er sizler de k?rma i?lemleri olmadan ve evinize ek bir masraf yapmak istemiyorsan?z bize ula?man?z yeterlidir. Hem ucuz miktarlar kar??l???nda daha iyi hizmetler hemde daha temiz i?lemler için biz her zaman yan?n?zday?z.

Yorumlar 0

Hemen Yorum Yapın

Ad Soyad:
E-Posta adresi:
Yorum: