Warning: Illegal string offset 'before' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 330

Warning: Illegal string offset 'snippet_1' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 448

Warning: Illegal string offset 'snippet_1' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 450

Warning: Illegal string offset 'snippet_2' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 448

Warning: Illegal string offset 'snippet_2' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 450

Warning: Illegal string offset 'snippet_3' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 448

Warning: Illegal string offset 'snippet_3' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 450

Warning: Illegal string offset 'snippet_4' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 448

Warning: Illegal string offset 'snippet_4' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 450

Warning: Illegal string offset 'snippet_5' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 448

Warning: Illegal string offset 'snippet_5' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 450

Warning: Illegal string offset 'after' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 340

Warning: Illegal string offset 'snippet_1' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 448

Warning: Illegal string offset 'snippet_1' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 450

Warning: Illegal string offset 'snippet_2' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 448

Warning: Illegal string offset 'snippet_2' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 450

Warning: Illegal string offset 'snippet_3' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 448

Warning: Illegal string offset 'snippet_3' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 450

Warning: Illegal string offset 'snippet_4' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 448

Warning: Illegal string offset 'snippet_4' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 450

Warning: Illegal string offset 'snippet_5' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 448

Warning: Illegal string offset 'snippet_5' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 450

Geli?en ?stanbul’da geçmi?te uygulanm?? olan yap?la?ma stratejileri nedeniyle, özellikle eski yap?larda binan?n her unsurunda oldu?u gibi tesisatlarda da ciddi sorunlar ya?anmaktad?r. En çok ar?za veren tesisat türü ise su tesisat?d?r, zira paslanmaya elveri?li parçalar? olan tesisat, paslanmaya yol açan suyu ta??maktad?r. Bunun yan?nda çevresel faktörler ve materyal kalitesi de hesaba kat?ld???nda, su tesisat? problemi ortaya ç?kmamas? ola?an d??? kabul edilebilecektir. Su tesisat? ar?zalar?n?n en can s?k?c?s? su kaça??d?r, zira kaçak kolay kolay tespit edilemez. Özellikle ehli olmayan ki?ilerce verilen hizmetler büyük olumsuzluklara yol açabilir. Firmam?z Sultanbeyli Su Kaça?? Tespiti i?lemleriniz için size en kapsaml? ve kaliteli hizmetleri sunmaktad?r.

Su kaça?? olu?ma sebepleri çe?itlidir. Fiziksel bir darbeye ba?l? olmayan su kaçaklar? e?er bina eski ise y?pranma kaynakl?d?r. Yeni ise i?çilik hatalar? veya materyal kalitesine ba?l? olarak ortaya ç?kar. Her iki durumda da kaça??n tespit edilmesi s?k?nt?l? bir süreçtir. Zira su, bina içerisinde marjinal noktalara kadar ilerledikten sonra kaçak belirtisi verebilir. Bu nedenle suyun ç?kt??? yer tespit için bir anlam ifade etmemektedir. Sultanbeyli Su Kaça?? Tespiti i?lemleri kapsam?nda isabetli tespit yapabilmek için deneme yan?lma haricinde yöntemler kullan?lmas? ehemmiyet arz etmektedir. Özellikle yap? ileri teknolojisine hakim olmak ve suyun ak?? dinami?ini analiz edebilmek bu süreçte büyük öneme sahiptir. Tabii bunun yan?nda kullan?lacak teknik donan?m da tespitin yap?labilmesi için gerekli zemini haz?rlayan ve süreci h?zland?r?p, isabeti tesis eden faktörlerdendir.

Sultanbeyli Su Kaça?? Tespiti i?lemleriniz için bireysel çözümler araman?z sizi ne yaz?k ki sonuçsuzlu?a veya olumsuz sonuçlara götürebilir. Ayr?ca su kaça?? bulma konusunda deneyimi ve uzmanl??? olmayan birisinin yapaca?? tespit çal??mas? da benzeri ?ekilde olumsuz neticeler ortaya ç?kmas?na sebep olabilir. Bu nedenle su kaça?? tespitinde firmam?z gibi, alan?nda uzman ve deneyimli ekiplere güvenmenizde fayda vard?r. Tüm ?stanbul’da oldu?u gibi Sultanbeyli Su Kaça?? Tespiti i?lemlerinde de en do?ru çözümleri en uygun maliyetlerle üreten firmam?z hizmetlerinden faydalanmak için tek yapman?z gereken bizi aramakt?r. Uzman ekibimiz hizmetler konusunda sizi ayr?nt?l? biçimde ayd?nlatacakt?r.

Abdurrahmangazi Mahallesi, Adil Mahallesi, Ahmet Yesevi Mahallesi, Ak?emsettin Mahallesi, Battalgazi Mahallesi, Fatih Mahallesi, Hamidiye Mahallesi, Hasanpa?a Mahallesi, Mecidiye Mahallesi, Mehmet Akif Mahallesi, Mimar Sinan Mahallesi, Necip Faz?l Mahallesi, Orhangazi Mahallesi, Turgut Reis Mahallesi ve Yavuz Selim Mahallesi olmak üzere toplamda 15 mahallesine hizmet vermekteyiz.

Yorumlar 0

Hemen Yorum Yapın

Ad Soyad:
E-Posta adresi:
Yorum: