Warning: Illegal string offset 'before' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 330

Warning: Illegal string offset 'snippet_1' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 448

Warning: Illegal string offset 'snippet_1' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 450

Warning: Illegal string offset 'snippet_2' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 448

Warning: Illegal string offset 'snippet_2' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 450

Warning: Illegal string offset 'snippet_3' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 448

Warning: Illegal string offset 'snippet_3' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 450

Warning: Illegal string offset 'snippet_4' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 448

Warning: Illegal string offset 'snippet_4' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 450

Warning: Illegal string offset 'snippet_5' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 448

Warning: Illegal string offset 'snippet_5' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 450

Warning: Illegal string offset 'after' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 340

Warning: Illegal string offset 'snippet_1' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 448

Warning: Illegal string offset 'snippet_1' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 450

Warning: Illegal string offset 'snippet_2' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 448

Warning: Illegal string offset 'snippet_2' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 450

Warning: Illegal string offset 'snippet_3' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 448

Warning: Illegal string offset 'snippet_3' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 450

Warning: Illegal string offset 'snippet_4' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 448

Warning: Illegal string offset 'snippet_4' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 450

Warning: Illegal string offset 'snippet_5' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 448

Warning: Illegal string offset 'snippet_5' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 450

su s?z?nt?s? nas?l önlenirDairelerde genelde su s?z?nt? farkl? yollardan olu?maktad?r bunlara örnek verecek olursak, damda olu?an kar birikintisi, ya?mur birikintisi, iyi yap?lmam?? yal?t?m evinize su s?z?nt?s? için geçerli neden olarak gösterilmektedir. Öte yandan evinizin içinde seramik aralar?ndan s?zan s?z?nt?lar alt kom?ular?n?z?n tavanlar?na s?z?nt?da yapabilmektedir. Öncelikle su s?z?nt?s? nas?l önlenir onu anlatal?m, su s?z?nt?s?n?n ya?and??? yerde kesinlikle kal?c? çözümler üretilmelidir aksi halde geçici ald???n?z önlemler ileride daha çok büyüm s?k?nt?lar ya?aman?za neden olabilir.

Evinizin içinde fazla su birikintisi b?rakmay?n.

Seramik, karo, fayans dö?emelerinin aras?nda bulunan derz dolgular? kontrol ediniz, yar?k, çatlak gibi aç?kl?klar var ise onar?n.

Damlarda bulunan güne? enerjilerinin su s?z?nt?s? yapmad???n? kontrol edin.

Vanalar?n ve musluklar?n sürekli kapal? oldu?una dikkat edin.

Damlara yap?lan izolasyon ve yal?t?m i?lerini masraftan kaçmadan konusunda uzman firmalara yapt?r?n.

Klima hortumlar?n?n duvar?n?za ve duvar diplerine akmamas?na özen gösterin.

Su s?z?nt?s?n?n oldu?unu tespit ettiyseniz ucuz ve geçici çözümlerden uzak durun.

Alt kom?unuza ve yan kom?unuza sizin dairenizden s?z?nt? gidiyorsa acilen uzman yard?m? al?n.

Özellikle müstakil evlerde ya?mur ve kar sular? bina içine s?zarak büyük hasarlara yol açmaktad?r. Bu gibi durumlarda tecrübesiz ustalar ça??rarak borular?n bulundu?u yerleri k?rd?rmadan önce su tespiti yapan firmalardan yard?m al?n. Unutmay?n bazen tecrübesizce yap?lan k?r?m ve döküm i?leri evinizin do?all???n? bozdu?u gibi de size büyük masraflar ç?kartabilir. Bu sebepten dolay? amatör i?lerden uzak durun ve su kaça?? konusunda uzmanlardan destek al?n. Su s?z?nt?s? önleme cihazlar? ile kontrole gelen uzmanlar?n yapt??? çal??malar? çok iyi inceleyin, gereksiz k?r?m ve döküm i?i ç?karmamalar? için nokta tespit yapt?klar?ndan emin olun.

Su s?z?nt?s? tespit cihazlar? s?z?nt? olan bölgeyi tespit ederek sadece s?z?nt? olan bölgeyi belirlemede kullan?lmaktad?r, fakat kontrole gelen uzmana evinizin tüm boru hatlar?n? kontrol etmesini sa?lay?n, bazen tahri? olan borular s?z?nt? yapmasa da ileri ki süreçlerde s?z?nt? yapacakt?r o nedenle uzmandan destek ald???n?zda tüm tesisat alanlar?n?z? analiz ettirin, bu sizi ileride olacak su s?zmas? s?k?nt?lar?ndan bir nebzede olsa koruyacakt?r.

Yorumlar 0

Hemen Yorum Yapın

Ad Soyad:
E-Posta adresi:
Yorum: