Warning: Illegal string offset 'before' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 330

Warning: Illegal string offset 'snippet_1' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 448

Warning: Illegal string offset 'snippet_1' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 450

Warning: Illegal string offset 'snippet_2' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 448

Warning: Illegal string offset 'snippet_2' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 450

Warning: Illegal string offset 'snippet_3' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 448

Warning: Illegal string offset 'snippet_3' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 450

Warning: Illegal string offset 'snippet_4' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 448

Warning: Illegal string offset 'snippet_4' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 450

Warning: Illegal string offset 'snippet_5' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 448

Warning: Illegal string offset 'snippet_5' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 450

Warning: Illegal string offset 'after' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 340

Warning: Illegal string offset 'snippet_1' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 448

Warning: Illegal string offset 'snippet_1' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 450

Warning: Illegal string offset 'snippet_2' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 448

Warning: Illegal string offset 'snippet_2' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 450

Warning: Illegal string offset 'snippet_3' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 448

Warning: Illegal string offset 'snippet_3' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 450

Warning: Illegal string offset 'snippet_4' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 448

Warning: Illegal string offset 'snippet_4' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 450

Warning: Illegal string offset 'snippet_5' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 448

Warning: Illegal string offset 'snippet_5' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 450

su kaça?? nas?l bulunurSu kaçaklar? ev ve i? yerlerinde tesisat borular?nda meydana gelen ar?zalanma, yanl?? ve kalitesiz kullan?lan tesisat malzemelerinin zamanla deformasyona u?ramas? gibi çe?itli etkenlerden meydana gelen su tesisat ar?zalar?na denir. Su kaça?? genel olarak i? yeri ve evlerdeki tesisat borular?nda s?kça rastlanan olayd?r. Su kaça?? daha çok kaliteli kullan?lmayan malzemelerden ve tesisat? iyi yapmayan ustalardan kaynaklanan bir etkendir. Özellikle eski yap?larda daha s?k görülmektedir. Su kaça??, geli?en teknolojik ilerleyi?ler sayesinde günümüz ko?ullar?nda baz? cihazlar sayesinde su kaça?? tespiti yap?labilmektedir. Bu çal??ma neticesinde hem su kaça?? oldu?u için bilinçsizce eviniz zarar görmemekte ve daha az maliyetle bu s?k?nt?dan kurtuluyorsunuz.

Öncelikle sizlere su kaça?? nas?l bulunur onu k?saca aç?klayal?m. Su kaça?? genel olarak eskiyen borular?n suyun sürekli bas?nçl? olmas? sebebiyle y?pranmas?ndan kaynaklamaktad?r. Y?pranma neticesinde seramikler aras?ndaki derz bo?luklar?ndan alt kat kom?unuza s?zma yapmaktad?r durum böyle olunca alt kom?unuzla olan samimi ili?kilerinizin yerini su kaça?? tart??malar? almaktad?r. Evinizde yada i? yerinizde olu?an su kaça?? için farkl? cihazlar yard?m?yla önlem al?nabilmektedir bunlara örnek verecek olursak, akustik dinleme cihaz? ve su kaça?? bulma robotu ile bilinçsizce k?rma i?lerinden kurtulabilir sadece su kaça??n?n oldu?u bölge için tadilat yapt?rabilirsiniz.

Su kaça??n? bulma yöntemleri aras?nda bulunan bu iki etkili faktörü size anlatmak gerekirse bu cihazlar? kullanmada tecrübeli olan uzmanlar su kaça??n?n oldu?u bölge çevresinde dinleme ve izleme çal??malar? yaparlar. En çok kullan?lan yöntemlerden biri olan robotla su kaça?? bulma yöntemi kanal ve boru içi görüntüleme sa?layan kamera sayesinde çatlak ve k?r?lm?? borular?n?z? görüntü arac?l???yla uzman olan ki?iye aktar?r görüntüler sayesinde nokta tespiti yap?larak sorunun oldu?u bölge nokta tespiti yaparak belirlenir. Di?er su kaça?? tespiti ise akustik dinleme cihaz? yap?lmaktad?r. Su kaça?? dinleme cihaz? ile borulara yüksek bas?nçta su verildikten sonra su kapat?l?r ve akustik dinleme cihaz? ile boru dinlenmeye ba?lan?r. Su kaça??n?n kaynakland??? yere akustik dinleme cihaz? su kaça??n?n sesini takip ederek s?z?nt?n?n oldu?u yere yönlendirir ve bu sayede nokta tespiti yap?larak sadece kaça??n oldu?u bölgede tadilat çal??mas? yap?larak sorun giderilir.

Yorumlar 0

Hemen Yorum Yapın

Ad Soyad:
E-Posta adresi:
Yorum: