Warning: Illegal string offset 'before' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 330

Warning: Illegal string offset 'snippet_1' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 448

Warning: Illegal string offset 'snippet_1' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 450

Warning: Illegal string offset 'snippet_2' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 448

Warning: Illegal string offset 'snippet_2' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 450

Warning: Illegal string offset 'snippet_3' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 448

Warning: Illegal string offset 'snippet_3' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 450

Warning: Illegal string offset 'snippet_4' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 448

Warning: Illegal string offset 'snippet_4' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 450

Warning: Illegal string offset 'snippet_5' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 448

Warning: Illegal string offset 'snippet_5' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 450

Warning: Illegal string offset 'after' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 340

Warning: Illegal string offset 'snippet_1' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 448

Warning: Illegal string offset 'snippet_1' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 450

Warning: Illegal string offset 'snippet_2' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 448

Warning: Illegal string offset 'snippet_2' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 450

Warning: Illegal string offset 'snippet_3' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 448

Warning: Illegal string offset 'snippet_3' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 450

Warning: Illegal string offset 'snippet_4' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 448

Warning: Illegal string offset 'snippet_4' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 450

Warning: Illegal string offset 'snippet_5' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 448

Warning: Illegal string offset 'snippet_5' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 450

klozetim t?kand? nas?l açabilirimHatal? kullan?mlar ve yap?lan umursamazl?klar sonucu klozetlerde ço?u zaman istenmeyen t?kan?kl?klar meydana gelebiliyor. Klozetlere düzenli yap?lmayan temizlikler bile t?kanmalar?n? sa?l?yor. Özellikle klozet t?kanmalar?nda en s?k kar??la?m?? olduklar?m?z?n ba??nda tuvalet kâ??tlar? geliyor. Lüzumundan daha fazlas?n?n kullan?lmas? klozetlerde t?kan?kl?k sorunlar?n?n do?mas?na neden olabiliyor. Bunun haricinde ped, çocuk bezleri, ?slak mendillerde klozetlerde ki t?kanmalar?n ba? nedenlerinden biri olarak kar??m?za ç?kmaktad?r. Klozetim t?kand? nas?l açabilirim diyorsan?z yapamaman?z gereken en önemli detay ise ?ifonu 2-3 kez arka arkaya çekmenizdir.

Çünkü klozet içlerinde fazlala?acak su t?kanmalar?n artmas?na daha fazla neden olabilir. Hatta bunlarla da s?n?rl? kalmayarak ya?anan t?kan?kl?k su ta?malar?na kadar gidecektir. Banyo ve tuvaletler hijyenikli?in en az oldu?u alanlardan birisidir. Do?al olarak su ta?k?nl??? tehditi ile kar??la?man?z dü?ünüldü?ünde çe?itli hastal?klara yakalanman?z ve hijyenik bir ev hayat? sürmenize neden olacakt?r. Evinizde bir de ufak çocu?unuz ya??yorsa o zaman daha büyük tehdit unsuruyla kar?? kar??yas?n?z demektir.

Bu konuda uzun y?llar mü?terilerine birinci s?n?f kalitede hizmet etmi? olan güvenilir firmam?z gerek son teknoloji ürünler gerekse de kimyasal aç?c?lar e?li?inde yeniden tuvalet ve banyolar?n?z? görmek istedi?iniz hijyenli?e kavu?turuyor. Klozetlerinize dökülen kaliteli ve zarar? olmayan kimyasal aç?c?lar arac?l??? ile klozetlerde t?kan?kl?k yaratan tuvalet kâ??tlar?, ped, çocuk bezleri, ?slak mendil ve benzeri objelerin giderilmesine yard?mc? olacakt?r. Ayn? zamanda klozetlerde ki t?kanmalar?n net bir ?ekilde görüntülenmesi ad?na da son teknoloji görüntülü cihazlardan faydalan?l?yor. T?kan?k Klozetleri Açmak için öncellikli olarak bilgi sahibi olunmas? ve t?kan?kl??? ortadan kald?rmaya yard?mc? olacak tesisatlar?n haz?r olmas? gerekmektedir.

Klozet T?kan?kl?klar?n Giderilmesi

??te Yap?lmas? Gerekenler! 

Tuvaletle u?ra??lmas? can s?k?c? bir durumdur. Belki de ba??m?za gelebilecek en tats?z problemlerin aras?nda klozet t?kan?kl??? yer al?yor. Günlük ya?ant?m?zda ihtiyaçlar?m?z? sürekli olarak gidermek için girmi? oldu?umuz tuvaletlerin klozetlerinde ki t?kan?kl?klar?n bir an önce daha büyük sorunlara yol açmadan giderilmesi gerekmektedir. Siz her ne kadar klozetlerde t?kan?kl?k olu?mas?n diye elinizden geleni yapmaya çal??san?z bile ister istemez tuvalet ka??tlar? ve benzeri cisimlerden dolay? t?kan?kl?k olu?abiliyor. Böyle bir durum ortaya ç?kt???nda ise akl?m?za ilk gelen sorulardan birisi de klozetim t?kand? nas?l açabilirim oldu?unu söyleyebiliriz. E?er ki klozetiniz h?zl? bir ?ekilde su dolmaya ba?l?yorsa t?kan?kl???n olu?maya ba?lad???n? göstermektedir. Bu sebeple daha büyük t?kanma tehlikelerin olu?mamas? ad?na sizlerde hemen uzman kadromuzdan vakit kayb? yapmadan destek alabilir. T?kan?kl???n k?sa süre içerisinde ba?ar?yla giderilmesini sa?layabilirsiniz.

Yüksek kalitede hizmet veren ekimiz sayesinde etraf da??lmadan, k?rma i?lemlerine ba?vurulmadan en h?zl? ?ekilde klozet t?kan?kl???n?n aç?lmas? yap?l?yor. Klozet t?kan?kl???n?n aç?lmas? ciddi bir i? oldu?undan dolay? kendi ba??n?za do?al yöntemlerle halletmeye çal??man?z pek i?e yarar sonuçlar ortaya ç?karmayacakt?r. Klozet t?kan?kl?klar? ile mücadele edebilmek asl?na bak?ld???nda zor gibi gözükse de tam anlam?yla öyle de?ildir. Çünkü al?nacak do?ru tedbirler sonucunda klozetlerde ki t?kanmalar? giderebilir ve ?ifonu çekti?iniz s?rada su ta?k?n? gibi sorunlar?n ya?anmas?n? da engelleyebilirsiniz. Son derece yüksek performans sergileyen donan?ml? cihazlar arac?l??? ile klozetlerinizde detayl? bir ?ekilde temizlenmektedir. Yeniden banyo ve tuvaletleriniz de görmek istedi?iniz hijyenik ortam? yakalaman?z mümkün olacak. ?çerisine fazla derece de at?lan tuvalet kâ??tlar?n?n birikmesi pis klozet sular?n?n ta?mas?na neden olacakt?r. Bundan dolay? üst düzey çal??ma performans?na sahip olan makineler arac?l??? ile temizleme i?lemlerinin yap?lmas? gerekir. Y?llard?r mü?teri memnuniyeti odakl? bir çal??ma örne?i sergileyen firmam?zdan hiç vakit kayb? etmeden yard?m almaya ba?layabilir ve daha güvenli bir ortama kavu?abilirsiniz.

Yorumlar 0

Hemen Yorum Yapın

Ad Soyad:
E-Posta adresi:
Yorum: