Warning: Illegal string offset 'before' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 330

Warning: Illegal string offset 'snippet_1' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 448

Warning: Illegal string offset 'snippet_1' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 450

Warning: Illegal string offset 'snippet_2' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 448

Warning: Illegal string offset 'snippet_2' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 450

Warning: Illegal string offset 'snippet_3' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 448

Warning: Illegal string offset 'snippet_3' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 450

Warning: Illegal string offset 'snippet_4' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 448

Warning: Illegal string offset 'snippet_4' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 450

Warning: Illegal string offset 'snippet_5' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 448

Warning: Illegal string offset 'snippet_5' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 450

Warning: Illegal string offset 'after' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 340

Warning: Illegal string offset 'snippet_1' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 448

Warning: Illegal string offset 'snippet_1' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 450

Warning: Illegal string offset 'snippet_2' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 448

Warning: Illegal string offset 'snippet_2' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 450

Warning: Illegal string offset 'snippet_3' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 448

Warning: Illegal string offset 'snippet_3' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 450

Warning: Illegal string offset 'snippet_4' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 448

Warning: Illegal string offset 'snippet_4' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 450

Warning: Illegal string offset 'snippet_5' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 448

Warning: Illegal string offset 'snippet_5' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 450

Gaziantep Su Kaça?? BulmaSu tesisat?, her yap?da var olan bir sistemdir. Bir binada gereken su ihtiyac?n?n giderilmesi için teknik aç?dan sorunsuz ?ekilde ba?lant?lar?n yap?lmas? gerekir. Gaziantep su kaça?? tespiti Ev, ofisler, fuar alanlar?, ma?azalar, al??veri? merkezleri vs. akla gelebilecek her yerde in?aat döneminden itibaren tesisat olacakt?r. Yap?lan uygulaman?n kalitesi, kullan?lan malzemelerin özelli?i ya da di?er detaylar o binan?n in?aat?n? üstelenen firmayla ilgilidir, ancak ilerleyen dönemlerde bu konuyla ilgili teknik sorun oldu?unda su tesisatç?s? deste?i alarak gereken tüm ar?zay? giderebilirsiniz.

Gaziantep Su Tesisatç?s? Hizmet Kapsam? Nedir?

Su tesisatç?s? asl?nda boru tesisat?n?n oldu?u birçok alan? da ilgilendirir. Do?al gaz borular?nda meydana gelen sorunlar, lavabo borular?ndaki t?kan?kl?klar, kalorifer borular?nda olu?an gereksiz hava ve pis su gibi çok yönlü bir hizmetten bahsetmek mümkün. Kendi bulundu?unuz alanda bunlardan hangi sorun ya?an?yorsa, ön bilgi vererek firma yard?m?n? talep edebilirsiniz.

Hangi Binalarda Daha Çok Sorun Olur?

Bir tesisatta sorun ya?anmas? için eski ve yeni faktörler etkili olabilir. Yani eskiden kalma bir tesisat sorunu oldu?unda bu zaten uzun Gaziantep Su Tesisatç?s?zamand?r vard?r ve ortaya ç?kaca?? zaman? bekliyordur. Örne?in in?aat döneminde ba?lant?larda problem olmas?, yanl?? uygulama yap?lmas?, malzeme kalitesinin çok kötü olmas? gibi. ?kinci bir sorun ç?kma potansiyeli binan?n çok eski olmas? nedeniyle tesisatta delinmeler, çatlaklar olu?mas?d?r. Bu durum da yayg?n ?ekidle görülür.  10-15 seneden daha ya?l? binalarda daha fazlad?r. Bunun d???nda tesisat?n bilinçli nedenlere ba?l? olarak zarar görmesi olabilir. Yani birinin darbeyle su borusuna zarar vermesi gibi. Bu durumda da yeni olan bir tesisat yap?lmal?d?r.  Son olarak deprem gibi ciddi sars?nt? hallerinde çatlama meydana gelmesi nedeniyle çatlama vs. olabilir. Bina hasar gördü?ünde, ciddi sars?nt? olmas? halinde bu duruma rastlanabilir.

Gaziantep Su Kaça?? Tespiti Nas?l Olu?ur?

Su kaça?? oldu?u zaman ço?u zaman o bölgede nem kokusu, küf kokusu, yerde ?slakl?k, duvarda ?slakl?k, kabarma, a??r koku hissedilir. K?sa
süreli olan su kaçaklar?nda pek sorun kendini belli etmese de uzun vadede rahats?zl?k verecektir. Üstelik su kaça?? tespiti zaman?nda yap?lmad???nda ve bu yer bir ma?aza gibi kamusal alandaysa mü?teri kayb? gibi olumsuz durumlara da neden olabilir. Bir örnekle aç?klan?rsa, s?radan bir ?ekilde devaml? gitti?iniz bir market, k?yafet ma?azas?, kitapç? vs. kötü koktu?u zaman ve bu koku devam etti?inde oraya bir daha gitmek istemeyebilirsiniz. Sonuçta o yerdeki ki?ilerle samimi de?ilseniz, yak?n?n?z vs. de?ilse mü?teri olarak iyi muamele görmek ve al?nan hizmetten memnun kalmak istersiniz. Bu nedenle pek önemli görünmeyen detaylara maddi kay?p ya?atmamas? aç?s?ndan daha fazla dikkat etmek gerekiyor.

Tespit ??lemi Nas?l Yap?l?r?

Gaziantep Cihazl? Tesisatç?Tespit öncesinde firmaya ba?vuru yap?l?r ve sorunun ne oldu?u yetkililere önce k?saca anlat?l?r. Kaçak tespit için su s?z?nt?s? için duyarl? cihazlar kullan?lmaktad?r. Bu uygulama özellikle teknolojik cihazlar?n hayat?m?zda daha fazla yer almas?yla daha çok etkisini hissettirmi?tir. Eskiden k?rarak tespit i?lemi yap?l?yordu ve bu bir sürü ekstra masrafa neden oluyordu. Ancak günümüzde k?sa sürede ve hiçbir ba?ka masrafa gerek kalmadan tespit yap?l?yor, akabinde de firma çözüm üretiyor ve sorunun kayna??n? yok ediyor. Hidrojene ve sese duyarl? cihazlar göstergeler arac?l???yla an?nda tespit i?leminin gerçekle?mesini sa?l?yor. Tabi bu durum çözümün de beklenenden daha h?zl? olmas?nda etkili. Bir sorunu ne kadar k?sa sürede çözerseniz bunun size getirisi o kadar iyi olacakt?r. Üstelik sadece mü?teri aç?s?ndan de?il firma aç?s?ndan da daha fazla i? yapabilme kapasitesi do?urur.

Peki Gaziantep ?linin Hangi ?lçelerine ve Mahallelerine Hizmet Veriyoruz.

Araban?slahiye | Karkam?? | Nizip | Nurda??O?uzeli | ?ahinbey | ?ehitkamil | Yavuzeli

Mahallelerini görmek için hizmet almak istedi?iniz ilçeye t?klayabilirsiniz.

Yorumlar 0

Hemen Yorum Yapın

Ad Soyad:
E-Posta adresi:
Yorum: