Warning: Illegal string offset 'before' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 330

Warning: Illegal string offset 'snippet_1' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 448

Warning: Illegal string offset 'snippet_1' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 450

Warning: Illegal string offset 'snippet_2' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 448

Warning: Illegal string offset 'snippet_2' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 450

Warning: Illegal string offset 'snippet_3' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 448

Warning: Illegal string offset 'snippet_3' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 450

Warning: Illegal string offset 'snippet_4' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 448

Warning: Illegal string offset 'snippet_4' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 450

Warning: Illegal string offset 'snippet_5' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 448

Warning: Illegal string offset 'snippet_5' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 450

Warning: Illegal string offset 'after' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 340

Warning: Illegal string offset 'snippet_1' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 448

Warning: Illegal string offset 'snippet_1' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 450

Warning: Illegal string offset 'snippet_2' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 448

Warning: Illegal string offset 'snippet_2' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 450

Warning: Illegal string offset 'snippet_3' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 448

Warning: Illegal string offset 'snippet_3' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 450

Warning: Illegal string offset 'snippet_4' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 448

Warning: Illegal string offset 'snippet_4' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 450

Warning: Illegal string offset 'snippet_5' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 448

Warning: Illegal string offset 'snippet_5' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 450

Beykoz Su Kaça?? TespitiSu kaça?? tespiti günümüzde devam eden ?ehirle?me sürecinin h?z? ile do?ru orant?l? olarak çok fazla ihtiyaç duyulan bir hizmettir. ?htiyac?n vasf? çok kapsaml? olmasa da, sorunun giderilmemesi ciddi dekoratif ve hatta statik, yani yap? güvenli?i problemlerine yol açabilir. Elbette bunun yan?nda her su kaça?? su israf? anlam?na gelecektir ve bu sorunun giderilmesi, su konusunda ciddi s?k?nt?lar? olan ülkemizde bir vatanda?l?k görevidir. Beykoz Su Kaça?? Tespiti i?lemleriniz için firmam?z kapsaml? donat?lar? ve deneyimli ekibi ile her daim hizmetinizdedir. ??imizi ciddiye al?yor ve memnuniyetiniz için azami çabay? gösteriyoruz. Ba?tan savma su kaça?? bulma i?lemlerine asla imza atm?yor, garantili i? yap?yoruz. Yap?ya hasar vermeden, daha çok teknolojiyi kullanarak kaçak kayna??n? tespit ediyoruz. Katlanmak durumunda oldu?unuz bir masraf?n daha da büyümesin engel oluyoruz.

Beykoz Su Kaça?? Tespiti yapt???m?z binalar?n genel profili ?stanbul’un di?er bölgelerinde yapt???m?z i?lemlerden farkl? de?ildir. Ço?unlukla y?pranan borular?n kaça?a sebep oldu?u görülmekte olup, baz? vakalarda yeni binalarda kullan?lan materyalin ve i?çili?in dü?ük standartlar?n?n bu soruna yol açt???n? gözlemlemekteyiz. Özellikle eski binalarda bulunan demir boru su tesisatlar?n?n zaman içerisinde a??nmas? nedeniyle ortaya ç?kan korozyonun demirde çatlaklara neden oldu?u ve buralardan kaçaklar ortaya ç?kt???n? gözlemleriz. Yani eski bir yap?n?z varsa her an bir su kaça?? problemine haz?rl?kl? olman?z do?ru olacakt?r. Tabii bu durumda firmam?z?n geli?mi? hizmetlerinden faydalanabilir, su kaça?? bulma i?lemini kolayca gerçekle?tirebilmemiz için bizi arayabilirsiniz.

Su kaça?? tespiti herhangi bir ustan?n gerçekle?tirebilece?i bir i?lem de?ildir. Hele ki kendi imkanlar?n?zla kaça?a ula?amaya asla çal??mamal?s?n?z. Zira kaçak çok farkl? noktalarda ortaya ç?km?? ve sizin tespit etti?iniz yerden duvar? terk etmi? olabilir. Bu durumda boruya ula?mak için duvar? k?rman?z hiçbir i?e yaramayacak, kaça??n oldu?u noktaya ula?ana kadar tüm tesisat?n üzerini k?rman?z gerekecektir. Deneyimsiz ve bilgisiz ustalar?n da su kaça?? tespiti yöntemi asl?nda budur. Yani deneme yan?lma yöntemi kullan?rlar. Firmam?z Beykoz Su Kaça?? Tespiti i?lemlerinde ileri teknoloji ve y?llar?n birikimini bir araya getirip, isabetli sonuçlar ortaya ç?karacakt?r.

Acarlar Mahallesi, Akbaba Mahallesi, Alibahad?r Mahallesi, Anadolu Hisar? Mahallesi, Anadolu Kava?? Mahallesi, Anadolu Feneri Mahallesi, Baklac? Mahallesi, Bozhane Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Çaml?bahçe Mahallesi, Çengeldere Mahallesi, Çiftlik Mahallesi, Çi?dem Mahallesi, Çubuklu Mahallesi, Dereseki Mahallesi, Elmal? Mahallesi, Fatih Mahallesi, Göksu Mahallesi, Göllü Mahallesi, Görele Mahallesi, Göztepe Mahallesi, Gümü?suyu Mahallesi, ?ncirköy Mahallesi, ?shakl? Mahallesi, Kanl?ca Mahallesi, Kavac?k Mahallesi, Kaynarca Mahallesi, K?l?çl? Mahallesi, Mahmut?evketpa?a Mahallesi, Merkez Mahallesi, Ortaçe?me Mahallesi, Örnekköy Mahallesi, Öyümce Mahallesi, Pa?abahçe Mahallesi, Pa?amand?ra Mahallesi, Polonez Mahallesi, Poyraz Mahallesi, Riva Mahallesi, Rüzgarl?bahçe Mahallesi, So?uksu Mahallesi, Tokatköy Mahallesi, Yal?köy Mahallesi, Yavuz Selim Mahallesi, Yeni Mahalle Mahallesi ve Zerzavatç? Mahallesi olmak üzere toplamda 45 mahallesine hizmet vermekteyiz.

Yorumlar 1

Hemen Yorum Yapın

Ad Soyad:
E-Posta adresi:
Yorum: