Warning: Illegal string offset 'before' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 330

Warning: Illegal string offset 'snippet_1' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 448

Warning: Illegal string offset 'snippet_1' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 450

Warning: Illegal string offset 'snippet_2' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 448

Warning: Illegal string offset 'snippet_2' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 450

Warning: Illegal string offset 'snippet_3' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 448

Warning: Illegal string offset 'snippet_3' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 450

Warning: Illegal string offset 'snippet_4' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 448

Warning: Illegal string offset 'snippet_4' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 450

Warning: Illegal string offset 'snippet_5' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 448

Warning: Illegal string offset 'snippet_5' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 450

Warning: Illegal string offset 'after' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 340

Warning: Illegal string offset 'snippet_1' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 448

Warning: Illegal string offset 'snippet_1' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 450

Warning: Illegal string offset 'snippet_2' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 448

Warning: Illegal string offset 'snippet_2' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 450

Warning: Illegal string offset 'snippet_3' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 448

Warning: Illegal string offset 'snippet_3' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 450

Warning: Illegal string offset 'snippet_4' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 448

Warning: Illegal string offset 'snippet_4' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 450

Warning: Illegal string offset 'snippet_5' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 448

Warning: Illegal string offset 'snippet_5' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 450

Su kaça?? ça??m?zda çok s?k kar??la??lan bir ?ehir problemidir. Özellikle yerle?imin eski oldu?u bölgelerde s?kça kar??la??l?r ve çözümü çok kolay olsa da tespiti hayli me?akkatlidir. Zira su kaçaklar? görünür yerlerde ortaya ç?kmayan, s?va alt? kaçaklard?r. Belirti verdikleri nokta ile kaça??n ortaya ç?kt??? nokta aras?nda ço?u zaman ciddi mesafe farklar? vard?r. Örne?in 4. Kattaki su kaça??n?n 2 kata kadar belirti vermedi?i durumlar dahi görülebilmektedir. Bayrampa?a Su Kaça?? Tespiti i?lemlerinde firmam?z en kapsaml? hizmetleri sunmakta olup, sonuca en h?zl? biçimde ula?abilecek yeterlili?e sahiptir. Su kaça?? bula konusunda ciddi bir uzmanl??? bulunan firmam?z?n i?lemleri sayesinde binan?za zarar vermeden direkt  ve efektif çözümlere ula?acaks?n?z.

Bayrampa?a Su Kaça?? Tespiti konusunda özel uzmanl?k sahibi kurulu?lar? tercih etmeniz gereklidir. Zira Bayrampa?a bölgesindeki yap? teknolojisi genellikle eski tip yap? unsurlar?n?n kulland??? yöntemleri içermekte oldu?undan, demir borular?n daha çok kullan?ld??? yap?lar bu bölgede bulunmaktad?r ve demir borular kaçak olu?ma riskini daha fazla ta??maktad?r. Tabii buradan plastik boru kaçak yapmaz sonucu ç?kar?lmamal?d?r. Elbette plastik boruda fabrikasyon ahrazlar, birle?tirme yöntemindeki i?çilik hatalar? ve ekipman?n kalitesizli?i sebebiyle kaçaklar ortaya ç?kabilmektedir. Ancak y?pranma nedeniyle ortaya ç?kan kaçaklar daha çok görülmektedir. Yap?lar?n belli noktalar?nda hala yo?un biçimde demir boru kullan?lmaktad?r ve söyledi?imiz gibi demir boru olmasa dahi kaçak ortaya ç?kabilmektedir. Ve kaça??n tespiti için deneyimli bir ekip ve teknolojik donan?ma ihtiyaç vard?r. Firmam?zdan su kaça?? bulma i?lemleri konusunda hizmet alabilir, h?zl? ve verimli sonuçlara sahip olabilirsiniz.

?ster eski bir yap?ya sahip olun, ister yeni bir yap?ya, su kaça?? ne yaz?k ki ya?ayabilece?iniz s?radan sorunlardan birisidir. Su kaça?? çözümü kolay olan ancak gerek verdi?i hasar?n gideirlmesi hem de tespitinin komplikasyonlar? nedeniyle ba?l? ba??na bir problemdir. Bayrampa?a Su Kaça?? Tespiti i?lemlerinizde size tam destek verecek firmam?z bu can s?k?c? sorunu en az zararla atlatman?za yard?mc? olacakt?r. Donan?m?m?z ve deneyimli kadromuzla i?lemlerinizi en h?zl? biçimde çözece?iz ve isabetli tespitlerimiz sayesinde ek maliyetlerden kurtulman?z? sa?layaca??z.

Alt?ntepsi Mahallesi, Kartaltepe Mahallesi, Ortamahalle Mahallesi, Yenido?an Mahallesi, Cevatpa?a Mahallesi, Kocatepe Mahallesi, Terazidere Mahallesi, Y?ld?r?m Mahallesi, ?smetpa?a Mahallesi, Muratpa?a Mahallesi ve Vatan Mahallesi olmak üzere toplamda 11 mahallesine hizmet vermekteyiz.

Yorumlar 0

Hemen Yorum Yapın

Ad Soyad:
E-Posta adresi:
Yorum: