Warning: Illegal string offset 'before' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 330

Warning: Illegal string offset 'snippet_1' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 448

Warning: Illegal string offset 'snippet_1' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 450

Warning: Illegal string offset 'snippet_2' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 448

Warning: Illegal string offset 'snippet_2' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 450

Warning: Illegal string offset 'snippet_3' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 448

Warning: Illegal string offset 'snippet_3' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 450

Warning: Illegal string offset 'snippet_4' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 448

Warning: Illegal string offset 'snippet_4' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 450

Warning: Illegal string offset 'snippet_5' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 448

Warning: Illegal string offset 'snippet_5' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 450

Warning: Illegal string offset 'after' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 340

Warning: Illegal string offset 'snippet_1' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 448

Warning: Illegal string offset 'snippet_1' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 450

Warning: Illegal string offset 'snippet_2' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 448

Warning: Illegal string offset 'snippet_2' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 450

Warning: Illegal string offset 'snippet_3' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 448

Warning: Illegal string offset 'snippet_3' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 450

Warning: Illegal string offset 'snippet_4' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 448

Warning: Illegal string offset 'snippet_4' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 450

Warning: Illegal string offset 'snippet_5' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 448

Warning: Illegal string offset 'snippet_5' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 450

Ba?c?lar, yo?un yerle?imin bulundu?u ve yap?lar?n nispeten eski say?labilece?i bölgelerdendir. Bu sebeple Ba?c?lar Su Kaça?? Tespiti ihtiyac? çok s?k ortaya ç?kan bir durumdur. Su kaça?? bulma i?lemlerinde ileri teknoloji kullanan firmalar yerine deneme yan?lma yöntemi ile kaçak tespiti yapan i?letmeleri tercih edenler ise, bu durumdan zararl? ç?kmaktad?r. Zira yap?daki kaça?? bulabilmek için duvarlarda delikler aç?lmakta, çok say?da deneme sonucunda ciddi hasarlar ortaya ç?kabilmektedir. Bu nedenle su kaça?? tespiti i?lemleriniz için mutlaka deneyimli i?letmelerden yard?m isteyiniz. Bu sayede teknolojik imkanlar ve uzman kadro sayesinde çok daha h?zl? ve zarars?z bir tespit i?lemi gerçekle?ecek ve bir sorun giderilirken, bir di?eri ortaya ç?kmam?? olacakt?r.

Su kaça??, pek çok sebeple ortaya ç?kabilir. Ço?u zaman su kaçaklar? belirli bir sebebe ba?l? de?ildir. Yeni  in?a edilmi? yap?larda ortaya ç?kmas? büyük ihtimalle materyal kalitesizli?inden veya dü?ük i?çilik vas?flar?ndan ortaya ç?kmaktad?r. Eski yap?larda ise su kaça?? olu?mas? normal kar??lanabilir. Zira her tesisat malzemesinin bir ömrü vard?r ve su tesisat? da zaman içerisinde vas?flar?n? yitirip, kaçaklar ortaya ç?kmas?na sebep olabilmektedir. Ekseriyetle demir borulu yap?larda kaçak olu?ma ihtimali çok olas?d?r. Ba?c?lar Su Kaça?? Tespiti i?lemleriniz için bizimle irtibata geçmeniz durumunda, sizin için su kaça?? bulma sorunlar?n?za h?zl? çözümler üretebiliriz.

Su kaça?? tespit etmek herhangi bir su tesisatç?s?n?n üstesinden gelebilece?i bir i? de?ildir. Yukar?da da bahsetti?imiz gibi, su kaça?? herhangi bir yerde ortaya ç?kabilir ve tespiti için deneme yöntemi binan?za ciddi zararlar verebilir. Ayr?ca kimi durumlarda ciddi zararlar verilse bile kaçak tespit edilemeyebilir. Çünkü su borular?nda olu?an su kaça?? olu?tu?u yerin çok uza??ndan belirti verir ve suyun ç?kt??? yeri açmak ço?u zaman hiçbir i?e yaramaz. Ba?c?lar Su Kaça?? Tespiti alan?nda faaliyet gösteren firmam?z geli?mi? araçlar kullanarak ve elbette y?llar?n verdi?i sektör deneyimi ile su kaça?? bulma i?lemlerinizi etkili ve h?zl? bir biçimde gerçekle?tirmektedir. Ba?c?lar Su Kaça?? Tespiti i?lemlerinizi uzmanlara b?rakmak istiyorsan?z hemen bizi aray?n?z.

100.Y?l Mahallesi, Ç?nar Mahallesi, Fatih Mahallesi, Firuzköy Mahallesi, Güne?li Mahallesi, Kaz?mkarabekir Mahallesi, Mahmutbey Mahallesi, Yavuzselim Mahallesi, Y?ld?ztepe Mahallesi, Ba?lar Mahallesi, Demirkap? Mahallesi, Fevziçakmak Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, Kemalpa?a Mahallesi, Merkez Mahallesi, Yenigün Mahallesi, Barbaros Mahallesi, Evren Mahallesi, Göztepe Mahallesi, ?nönü Mahallesi, Kirazl? Mahallesi, Sancaktepe Mahallesi ve Yenimahalle Mahallesi olmak üzere toplamda 22 mahallesine hizmet vermekteyiz.

Yorumlar 2

Hemen Yorum Yapın

Ad Soyad:
E-Posta adresi:
Yorum: